شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت


بانک پاسارگاد

 

شماره حساب : 2- 1034876 - 800-317

شماره کارت: 3989- 0239- 2910- 5022

شبا :IR21 0570 0317 8000 1034 8760 02

به نام: فرزاد فطانت

بانک سامان

 

شماره حساب: 1 - 34871- 800- 859

شماره کارت: 1215- 2384- 8610 - 6219

به نام :علیرضا اله یاری - فرزاد فطانت

bank

بانک صادرات

 

شماره حساب: 0207623446000

شماره شبا:IR100190000000207623446000

شماره کارت: 7258-7400-6915-6037

به نام : محمد گلنار

bank

بانک ملی

 

شماره حساب: 0205299114002

شماره کارت: 2624-0911-9971-6037

به نام: فرزاد فطانت

bank

بانک ملت

 

شماره حساب:5784236934

شماره شبا:IR06 0120020000005784236934

شماره کارت:8347-0708-3378-6104

علیرضا اله یاری