شماره حسابهای شرکت

شماره حسابهای شرکت نوین مارکتینگ

بانک ملت

شماره حساب:5784236934

شماره کارت:8347-0708-3378-6104

به نام: علیرضا اله یاری

بانک پاسارگاد

شماره حساب : 2- 1034876 - 800-317

شماره کارت: 3989- 0239- 2910- 5022

به نام: فرزاد فطانت

بانک سامان

شماره حساب: 1 - 34871- 800- 859

شماره کارت: 1215- 2384- 8610 - 6219

به نام :علیرضا اله یاری - فرزاد فطانت

بانک ملی

شماره حساب: 0205299114002

شماره کارت: 2624-0911-9971-6037

به نام: فرزاد فطانت

بانک صادرات

شماره حساب: 0207623446000

شماره کارت: 7258-7400-6915-6037

شماره شبا:IR100190000000207623446000

به نام : محمد گلنار


تماس تلگرام