شماره حساب های شرکت

بانک ملت

بانک ملت

6104   3378   0708   8347

شماره حساب: 5784236934

علیرضا اله یاری

بانک صادرات

بانک صادرات

6037   6915   7400   7258

شماره حساب: 0207623446000

محمد گلنار

بانگ پاسارگاد

بانک پاسارگاد

5022   2910   0239   3989

شماره حساب: 31780010348762

فرزاد فطانت

بانک ملی

بانک ملی

6037   9971   0911   2624

شماره حساب: 0205299114002

فرزاد فطانت

بانک صادرات

بانک صادرات

IR100190000000207623446000

شماره حساب: 0207623446000

محمد گلنار

بانک سامان

بانک سامان

6219   8610   2384   1215

شماره حساب: 859800348711

علیرضا اله یاری – فرزاد فطانت

11111 /home/novinmain/domains/novinmarketing.com/public_html/wp-content/themes/marketing-child/page.php